หจก. เอส แอนด์ เอ รีเอเจ็นท์ แล็บ S&A Reagents Lab Ltd., Part.